Zajęcia

Przedszkole to miejsce, gdzie dziecko odkrywa siebie, rozwija swoje zdolności i talenty. Tutaj dziecko przeżywa radości i zadowolenia, tutaj poznaje smak sukcesów tak indywidualnych jak i zespołowych. Tu również uczy się mierzyć z porażkami, przygotowując się do aktywnego i twórczego życia.
Chcemy twórczo wychować dziecko, pozwolić mu na odkrywanie własnych, indywidualnych cech, dlatego tworzymy takie sytuacje by dziecko samo potrafiło znaleźć odpowiedź na własne pytania, żeby zrozumiało swoje reakcje i zachowania, umiało je oceniać, a w rezultacie korzystać z wiedzy o sobie.
Punktem wyjścia z takiej sytuacji jest aktywność, w której nauczyciel wspiera dzieci i prowokuje sytuacje. Nauczyciel podtrzymuje działania dzieci poprzez modyfikację sytuacji i towarzyszenie dzieciom w realizacji pomysłów.
Powstające nowe sytuacje stanowią dla dziecka podstawę do wiary w siebie. Dziecko uczy się twórczego działania, nabywa umiejętności porozumiewania się, staje się bardziej odpowiedzialne wobec siebie i innych.
Celem wychowania w naszym przedszkolu jest budowanie niepowtarzalnej osobowości dziecka. Tworzy ono własny wizerunek pod wpływem informacji zwrotnych otrzymywanych od nauczycieli i rówieśników.

W osiąganiu powyższych celów pomagają nam realizowane w przedszkolu zajęcia dydaktyczne:

 1. Kontakty z literaturą dziecięcą.
 2. Zajęcia rytmiczno-muzyczne – 2 x w tygodniu:
  • umuzykalnienie poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczne, słuchanie muzyki,
  • kształcenie słuchu poprzez ćwiczenia prowadzone w formie zabaw,
  • taniec,
  • poznawanie wybranych zasad muzyki,
  • odkrywanie radości samodzielnego tworzenia muzyki.
 3. Zajęcia plastyczne rozszerzone – 2 x w tygodniu:
  • malowanie, rysunek, lepienie, itp.,
  • opowiadania o sławnych malarzach, rzeźbiarzach.
 4. Zajęcia przyrodnicze i dostrzeganie wybranych zjawisk fizycznych.
 5. Rozwijanie sprawności manualnych (zajęcia plastyczne i techniczne).
 6. Poznawanie pojęć matematycznych.
 7. Religia- dla dzieci 5,6-letnich.

We współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy, placówka udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom opiekę logopedyczną i psychologiczną.

TANIEC W PRZEDSZKOLU

„Taniec to rodzaj sztuki polegający na odpowiednim zestawieniu następujących po sobie ruchów ciała, powiązanych rytmicznie z towarzyszącą im muzyką”

Pracując z dziećmi stosowane powinny być trzy najważniejsze metody nauczania tańca:

 • Metoda syntetyczna – nauczanie całościowe
 • Metoda analityczna – nauczanie we fragmentach, częściach
 • Metoda kompleksowa (mieszana)

Poszczególne elementy układów tanecznych jak i całość u najmłodszych prowadzone winny być  w dwóch formach pracy:

 • Indywidualna
 • Zbiorowa.

Podczas zajęć  tanecznych ważne aby stosować i przestrzegać zasad nauczania z dydaktyki ogólnej i metodyki wychowania fizycznego.

Zasada świadomości – realizowana jest poprzez przekazanie ćwiczącym celów ćwiczeń; polega na świadomym i aktywnym udziale dziecka w procesie nauczania, uczeń powinien wiedzieć, czego się uczy i dlaczego;

Zasada aktywności – ściśle powiązana z zasadą świadomości; uczeń bierze czynny udział w procesie nauczania; jednym z założeń tej zasady jest atrakcyjność zajęć oraz pozytywne nastawienie nauczyciela (instruktora);

Zasada systematyczności – systematyczna i planowa praca z ćwiczącymi, odpowiednia organizacja, obowiązuje ucznia i nauczyciela (instruktora);

Zasada przystępności (dostosowania) – przechodzenie od ćwiczeń łatwych do ćwiczeń bardziej skomplikowanych, od prostych do złożonych, od znanych do nieznanych, dostosowanie ćwiczeń do wieku, płci, poziomu sprawności ruchowej, muzycznych uzdolnień, zainteresowań;

Zasada poglądowości – prawidłowy pokaz, w miarę możliwości powtórzony wielokrotnie, uznawany jest za najskuteczniejszy sposób nauczania; można wyróżnić pokaz bezpośredni (pokaz) i pośredni (film);

Zasada utrwalenia – poznane i opanowane ćwiczenia powinny być utrwalenie poprzez wielkokrotne powtarzane w różnych warunkach.

Zajęcia taneczne powinny odbywać się w sali, która jest odpowiednio oświetlona oraz przewietrzona. Pozwala to na swobodne ruchy dzieci.

Zajęcie taneczne przedszkolaków powinny składać się z:

Rozgrzewki

Wprowadzenie nowego układu

Zabawy taneczne

Powtórka znanego fragmentu i włączenie nowego elementu

Relaksacja

Rozgrzewka prowadzona powinna być w kole przy energicznej muzyce. W skład rozgrzewki wchodzą elementy zabaw rytmicznych, klaśnięcia, podskoki. Rozgrzewane są poszczególne elementy ciała, zaczynając od głowy kończąc na stopach. Rozgrzewka w miejscu się nie sprawdza, gdyż dzieci w tym wieku potrzebują dużo ruchu.

Wprowadzenie nowego elementu układu odbywa się w trzech fazach:

Faza pierwsza dobry pokaz wykonany przez nauczyciela, podparty krótkim objaśnieniem przekazującym najważniejsze cechy charakterystyczne danego elementu układu we fragmentach.

Druga faza to powtarzanie i poprawne wykonywanie elementu układu z eliminacją większych, a później mniejszych błędów.

Trzecia faza to powtarzanie elementu w zmienionych i coraz trudniejszych warunkach; zmiana tempa, kierunków – początkowo bez muzyki, a następnie z muzyką.

W czasie zabaw warto wykorzystać elementy pedagogiki zabawy. Pozwoli to wyeliminować rywalizację między dziećmi, a pozwoli na dobrą zabawę.

Elementem kończącym zajęcia powinna być relaksacja, która pozwoli na wyrównanie oddechu u dzieci oraz wyciszenie.

Taniec w edukacji wpływa na wiele aspektów rozwoju dziecka. Koryguje postawę ciała, wzmacnia siłę mięśniową, rozwija koordynację ruchową przy współudziale rąk i nóg. Taniec wspomaga dzieci w ich nieśmiałości oraz sprawia, że stają się pewniejsze siebie. Jest formą terapii, wspomaga wszechstronny rozwój każdego tańczącego dziecka. Wszystkie te właściwości dziecko osiąga nieświadomie, ponieważ taniec dla dzieci to przede wszystkim wiele zabawy i radości.

Pracując z dziećmi, należy przede wszystkim kierować się ich upodobaniami oraz zainteresowaniami.

Bibliografia

B. Kaczorowski, Nowa Encyklopedia Powszechna Tom 8

B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, Tańce rytm ruch muzyka,

J. Siemkowicz, Ćwiczenia muzyczno-ruchowe,

Przedszkole u Krecika Szybownika