Rada rodziców

Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.

W skład Rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców z poszczególnych grup wiekowych dzieci (po 1 osobie z każdej). Rada rodziców współdziała z Radą Pedagogiczną (bierze udział w posiedzeniach, w organizowanych uroczystościach) w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

W roku szkolnym 2016/2017 w skład Rady Rodziców wchodzą:
Grupa I – Pani Magdalena  – mama Izy
Grupa II – Pani Karolina – mama Julki
Grupa III – Pani Paulina -  mama Alicji
Grupa IV -Pani Agnieszka – mama Norberta
Grupa V – pani Agnieszka – mama Milenki
Grupa VI – Pan Maciej -  tata Kajtka
Grupa VII – Pani Aleksandra – mama Rozalki
Grupa VIII – Pani Dorota -  mama Mariki
Grupa IX – Pani Justyna -  mama Zuzi

W tajnym głosowaniu większością głosów na stanowisko Przewodniczącej Rady Rodziców wybrano pana Marcina, tatę Kajtka.

Przedszkole u Krecika Szybownika