Informacje dla rodziców

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

- w godzinach od 8.00 do 13.00 (5 godzin dziennie) przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

- do godz. 800 i po godz. 1300 opłata wynosi 1 zł dla dzieci z rocznika 2012 i 2013 (za każdą rozpoczętą godzinę zajęć). Od 1 stycznia 2017 roku dzieci z rocznika 2011 i 2010 zgodnie z  nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, są zwolnione z opłat.

- dzienna stawka żywieniowa wynosi 5 zł

Opłaty wnoszone są miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca, na konto przedszkola.

PKO S.A.   84 1240 6452 1111 0010 4798 5800

Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do naszej placówki, mogą sprawdzić kwotę należną do zapłaty za pobyt dziecka w przedszkola na stronie:

www.p43.eprzedszkolaczek.pl

Po login i PIN dostępu do indywidualnych kont należy zgłosić się do sekretariatu.

GODZINY OTWARCIA

  1. Przedszkole nr 43 „ U Krecika Szybownika” jest przedszkolem publicznym. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Bydgoszcz. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.
  2. Przedszkole czynne jest cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez dyrektora przedszkola.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat (w wyjątkowych wypadkach od 2,5 lat).
  4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  5. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia wynosi 11 godzin

Przedszkole czynne:

od poniedziałku do piątku

w godzinach 6:00-17:00

Godziny Posiłków:

- 8:30 śniadanie

- 11:00 drugie śniadanie

- 13:30 obiad

- 16:00 kanapki

Sekretariat :

czynny w godzinach

7:00 – 15:00

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mam swoje prawa ”
– prawa dziecka oczami przedszkolak
ów

I.  ORGANIZATOR KONKURSU:

nauczyciele grupy II – mgr Roksana Zaskurska, mgr Mariola Brzezińska
II. CELE KONKURSU:

- rozwijanie wyobraźni i fantazji

- uwrażliwienie na poczucie estetyki

- uświadomienie praw dziecka

III. ZASADY I ORGANIZACJA KONKURSU:

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej:

- dowolna technika plastyczna

- format dowolny

- praca powinna ilustrować wybrane przez dziecko prawo

2. Kategorie wiekowe:

- 3–4 latki
- 5-6 latki

3.Zasady uczestnictwa:

- uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne

- konkurs jest kierowany wyłącznie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 43 w Bydgoszczy „U Krecika Szybownika”

- ilość prac z każdej grupy jest nieograniczona

4. Czas trwania konkursu od 06.11.2017 do 20.11.2017

5. Podpisaną pracę należy oddać do nauczyciela grupy II nie później niż do 20.11.2017
(lub można zostawić wychowawcy danej grupy)

6. Kryteria oceny:

- pracę oceniać będzie komisja, w której skład wchodzą: wice-dyrektor przedszkola oraz nauczycielki grupy II

- komisja oceniać będzie zgodność treści praw dziecka, estetykę pracy oraz pomysłowość

7. Ogłoszenie wyników:

- prace zostaną wyeksponowane w holu głównym przedszkola 20.11.2017 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

- wyniki zostaną ogłoszone 21.11.2017 roku – wybrane zostaną 3 pierwsze miejsca oraz
3 wyróżnienia w dwóch grupach wiekowych

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

- organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych (na stronie internetowej, facebook’u itp.)

- dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

Przedszkole u Krecika Szybownika